Algemene Voorwaarden

Wie zijn wij

Ons website adres is: http://www.pearlsoflife.nl.

Artikel 1 Definities

 1. TOF Learning & Development (hierna: TOF) is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het voorzien in advies en (online) trainingen.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van TOF zoals bedoeld in artikel 1 lid 4 van deze Algemene voorwaarden.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen TOF en Klant, een en ander in meest ruime zin.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door TOF en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende het bieden van advies en het aanbieden van trainingen alsmede alle andere door TOF ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht. Werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht zijn niet inbegrepen.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website www.pearlsoflife.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en TOF gesloten Overeenkomsten waarbij TOF Diensten aanbiedt en/of producten levert.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met TOF overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Deze Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en/of repeterende opdrachten van Klant.
 5. TOF is gerechtigd de onderhavige algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen zolang deze wijzigingen niet onredelijk bezwarend zijn voor de Klant. TOF zal dergelijke wijzigingen tijdig voor inwerkingtreding bekendmaken bij Klant. Indien Klant binnen de redelijke termijn geen bezwaar maakt tegen de aangekondigde wijzingen, wordt Klant geacht in te stemmen met de dergelijke wijzigingen. TOF is nimmer gehouden tot enige vergoeding en/of restitutie van reeds betaalde kosten door Klant indien bezwaar leidt tot ontbinding.

Artikel 3 Overeenkomst bouw website en/of online academie

 1. Klant kan telefonisch of via de mail contact opnemen met TOF. Op basis van dit gesprek zal een opdrachtovereenkomst worden opgesteld door TOF.
 2. Overeenkomst tussen TOF en Klant komt tot stand op het moment dat Klant de Opdrachtovereenkomst ondertekend retour heeft gezonden.
 3. In deze Opdrachtovereenkomst wordt onder andere een omschrijving gegeven van de opdracht, het bedrag en de termijn van levering.
 4. Klant heeft veertien (14) dagen de tijd om de opdrachtbevestiging te ondertekenen, hierna vervalt het aanbod van rechtswege.
 5. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de Opdrachtovereenkomst van TOF dan maken zij geen deel uit van Overeenkomst, tenzij TOF deze schriftelijk bevestigt.
 6. Indien TOF een Opdrachtbevestiging naar Klant stuurt, is deze Opdrachtbevestiging beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. TOF kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 7. Klant heeft recht op twee correctie rondes voordat de opdracht is afgerond.

Artikel 4 Betaling website en/of online academie

 1. In de opdrachtovereenkomst wordt het bedrag vastgesteld. Betaling geschiedt middels overboeking op het rekeningnummer vermeld in de factuur.
 2. Klant dient binnen veertien (14) dagen na ontvangst factuur een aanbetaling te doen van 50% van het gehele bedrag. TOF zal niet beginnen met de opdracht voordat deze aanbetaling ontvangen is.
 3. De tweede factuur voor de overige 50% van het bedrag dient eveneens binnen veertien (14) te zijn voldaan. Zolang de betaling niet is ontvangen zal TOF de website niet overzetten op het account of de hosting maatschappij van Klant.

Artikel 5 Overeenkomst training website en/of online academie

 1. TOF biedt trainingen en consulten aan.
 2. De trainingen onderscheiden zich in individuele- en groepstrainingen, waarbij een groep maximaal uit zes (6) personen bestaat.
 3. Klant kan zich op de Website inschrijven voor een training. Voor beide trainingen geldt dat Overeenkomst tot stand komt op het moment dat de betaling succesvol is verlopen.
 4. In geval van de individuele training neemt TOF achteraf telefonisch of per mail contact op om een datum vast te stellen.
 5. In geval van groepstrainingen dient Klant zelf een geschikte datum uit te kiezen waarop trainingen beschikbaar zijn. Deze data worden weergegeven voordat Overeenkomst tot stand komt.
 6. TOF kan niet garanderen dat alle content van Klant binnen een training aan bod komt.
 7. Indien, door welke omstandigheid dan ook, het niet meer mogelijk is om de training bij te wonen dient dit met inachtneming van (7) zeven werkdagen schriftelijk medegedeeld te worden aan TOF. TOF en Klant zullen in overleg kijken naar een nieuwe datum. Indien dit niet binnen de gestelde termijn wordt aangegeven, dan is dit niet mogelijk. Klant kan dan ook geen aanspraak maken op enige vorm van terugbetaling of compensatie.
 8. TOF behoudt zich het recht voor een training te annuleren en zal dit onverwijld aan Klant doorgeven. Het reeds betaalde bedrag zal door TOF aan Klant worden gerestitueerd. Indien Klant instemt met een vervangende training zal TOF niet overgaan tot restitutie.

Artikel 6 Betaling training website en/of online academie

 1. Betaling geschiedt bij inschrijving van de training middels iDeal. Indien Klant de betaling niet online wil doen dient Klant contact op te nemen met TOF. TOF zal dan een factuur sturen waarna Klant het bedrag op de factuur dient over te boeken.
 2. Het gehele bedrag dient vooraf betaald te zijn voordat de inschrijving bevestigd is.

Artikel 7 Uitvoering van Overeenkomst

 1. TOF zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van Overeenkomst dit vereist, heeft TOF het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door (een) derde(n), onder voorwaarden overeengekomen in Overeenkomst. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan TOF aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van Overeenkomst, tijdig aan TOF worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan TOF zijn verstrekt, heeft TOF het recht de uitvoering van Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Klant in rekening te brengen.
 4. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Klant TOF hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. TOF dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan Overeenkomst.

Artikel 8 Wijziging van Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen TOF en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van Overeenkomst overgaan.
 2. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van TOF op en is voor Klant geen grond om Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen TOF en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 9 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van Overeenkomst

 1. TOF is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of Overeenkomst te ontbinden, indien Klant de verplichtingen uit Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat TOF goede grond heeft te vrezen dat Klant in deze verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is TOF bevoegd Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien Klant zijn uit Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is TOF gerechtigd Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 10 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders vermeld.
 2. TOF heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen. Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan TOF mede te delen.
 3. De wijze van betaling verschilt per Dienst. Voor de bouw van websites en online academies geschiedt betaling via factuur. In geval van website en online academie trainingen geschiedt betaling via betalingsdienst [iDEAL], voorafgaand. Zie artikelen 4 en 6.
 4. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere melding van ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 5. Indien TOF besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 10.4 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat toeziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. TOF is niet aansprakelijk voor schade, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. TOF is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de termijnen overeenkomstig artikel 7 lid 4 van deze Algemene voorwaarden. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de Diensten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Diensten te weigeren.
 3. TOF is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van TOF verleent Klant de bevoegdheid aan TOF om, als een door TOF ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wilt beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Klant te aanvaarden.
 4. TOF is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade zoals: bedrijfsschade, stagnatieschade, gemiste besparingen, verminderde goodwill en gederfde winst.
 5. TOF is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 12.
 6. Indien TOF aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van TOF, waarbij de schade een rechtstreeks en uitsluitend gevolg moet zijn van het handelen van TOF.
 7. De aansprakelijkheid van TOF is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien TOF niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.
 8. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van TOF .
 9. Dit artikel sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 12 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van TOF, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van TOF zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van TOF, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal TOF overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die TOF heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 13 Garantie

 1. Behoudens hetgeen uitdrukkelijk in Overeenkomst en/of in deze algemene voorwaarden is opgenomen, biedt TOF geen andere garanties, toezeggingen of voorwaarden met betrekking tot de Diensten.
 2. De bepalingen in deze Algemene voorwaarden ter zake van garantie laten de garantie aanspraken van Klant uit hoofde van de wet onverlet.

Artikel 14 Vertrouwelijkheid van gegevens

Beide partijen garanderen dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. TOF kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van Overeenkomst.

Artikel 15 Intellectuele eigendom

 1. TOF behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling van gegevens aan TOF. Klant zal TOF vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 16 Herroepingsrecht

 1. Consumenten kunnen Overeenkomst, zonder opgave van redenen, ontbinden binnen veertien (14) dagen na totstandkoming.
 2. Indien tijdig is herroepen, zal TOF overgaan tot restitutie van het reeds betaalde bedrag. TOF houdt een termijn aan van veertien (14) dagen voor het terugbetalen.

Artikel 17 Klachtenregeling

Indien Klant een klacht heeft dient Klant dit schriftelijk binnen veertien (14) dagen na ontdekking, te zenden aan marinketeunissen@gmail.com.

Artikel 18 Identiteit van TOF

 1. TOF is bij de KvK geregistreerd onder nummer [78086329] en draagt Btw-identificatienummer NL0062629767. TOF is statutair gevestigd aan de Duinoordsraat 11 (2023 WB) te Haarlem.
 2. TOF is per e-mail te bereiken via marinketeunissen@gmail.com of telefonisch via +31 (0) 6-24773434.

Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen TOF en Klant is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen TOF en Klant mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Noord-Holland.

Artikel 20 Slotbepaling

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn te vinden op de Website, worden gevoegd bij offertes en er wordt naar verwezen op bestelformulieren.